ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ ഫോഴ്സില്‍ പത്താംക്ലാസ് മുതല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ 1515 ഒഴിവുകള്‍