പത്താംക്ലാസ് മുതല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ DSSSB യില്‍ 32 തസ്തികകളിലായി 1809 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം - അറിവുകള്‍

2021, മാർച്ച് 21, ഞായറാഴ്‌ച

പത്താംക്ലാസ് മുതല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ DSSSB യില്‍ 32 തസ്തികകളിലായി 1809 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

 ഡല്‍ഹി സബോര്‍ഡിനെറ്റ് സര്‍വീസസ് സെലക്ഷന്‍ ബോര്‍ഡ്‌ 1809 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും കൂടാതെ ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനും പൂര്‍ണമായും വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 14th April 2021


അപേക്ഷ ഫീസ്‌ : 

 • 100 രൂപ (ജനറല്‍ /OBC/EWS)
 • വനിതകള്‍ക്കും  SC, ST, PWD. & മുൻ സർവീസ്മാൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 1/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (പബ്ലിക്‌ ഹെല്‍ത്ത്‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 02 (EWS-01 & OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 2/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (പ്രിന്റിംഗ്‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 02 (UR-01 & OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 3/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (സിവില്‍‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 10 (EWS-01, UR-05, OBC-02, SC-01 &ST-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 4/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (കെമിക്കല്‍‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 03 (EWS-01, UR-01 & OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 5/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 02 (UR-0)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 6/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ്‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 03 (EWS-01, UR-01 & OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 7/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (പ്രൊഡക്ഷന്‍‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 01 (OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 8/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (മെഡിക്കല്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌)

ഒഴിവുകള്‍ : 03 (UR-02 & OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 9/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (മോഡേണ്‍ ഓഫീസ് പ്രാക്ടീസ് ‌) ഹിന്ദി

ഒഴിവുകള്‍ : 02 (SC-01 & ST-01) including PwD (OH-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 10/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (ഇന്സ്ട്രുമെന്റെഷന്‍ & കണ്ട്രോള്‍)

ഒഴിവുകള്‍ : 02 (SC-01 & ST-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 11/21

പോസ്റ്റ്‌ : ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് (പ്ലാസ്ടിക്സ്)

ഒഴിവുകള്‍ : 02 (UR-01 & OBC-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയില്‍  കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
അല്ലെങ്കില്‍
 • പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 12/21

പോസ്റ്റ്‌ : ലബോറട്ടറി അറ്റന്റന്റ്റ്

ഒഴിവുകള്‍ : 66 (EWS-06, UR-30 0BC-17, SC-09, ST-04) including PwD(HH-1, OH-1, VH-01)

പ്രായപരിധി : 18 - 27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • പ്ലസ്‌ടു പാസ് (ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി , മാത്സ്  അല്ലെങ്കില്‍ ഫിസിക്സ്‌ കെമിസ്ട്രി , ബയോളജി പ്ലസ്‌ടുവില്‍ പഠിച്ചിരിക്കണം)

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 13/21

പോസ്റ്റ്‌ : അസിസ്ടന്റ്റ് കെമിസ്റ്റ്

ഒഴിവുകള്‍ : 40 EWS-05,UR-20,OBC-09,SC-04,ST-02) including PwD(HH-01) & PwD(OH-01)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദം അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്
 • ജലത്തിന്റെ രാസ വിശകലനത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
  അല്ലെങ്കില്‍

 • കെമിസ്ട്രി ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി പഠിച്ചുള്ള ബിരുദം. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  നിന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 14/21

പോസ്റ്റ്‌ : അസിസ്ടന്റ്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ ( ഇലക്ട്രിക്കല്‍ /മെക്കാനിക്കല്‍)

ഒഴിവുകള്‍ : 14 (EWS-01, UR-08, OBC-03, SC-01, ST-01) including PwD (HH-01)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ല്‍ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 15/21

പോസ്റ്റ്‌ : ജൂനിയര്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ ( ഇലക്ട്രിക്കല്‍ /മെക്കാനിക്കല്‍)

ഒഴിവുകള്‍ : 62 (EWS-06, UR-27, OBC-16, SC-09, ST-04) including PwD (HH-01 & OH-02 )

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ല്‍ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം
അല്ലെങ്കില്‍

 • അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ബോർഡ് / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ല്‍ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്ലോമ   കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 16/21

പോസ്റ്റ്‌ : ഡ്രാഫ്റ്റ്‌മാന്‍  ഗ്രേഡ് -1

ഒഴിവുകള്‍ : 16 ((EWS-01, UR-06, OBC-05, SC03, ST-01) including PwD (OH-01

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ല്‍ നിന്ന് Architectural Assistantship ല്‍ ഡിപ്ലോമ
 • രണ്ട് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ അനുഭവം ഡ്രോയിംഗ്. മാപ്‌സ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലും ഓട്ടോകാഡിലും. 
അല്ലെങ്കില്‍

 • പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്‌
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ഡിപ്ലോമ
 • മൂന്ന് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ അനുഭവം ഡ്രോയിംഗ്. മാപ്‌സ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലും ഓട്ടോകാഡിലും. 


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 17/21

പോസ്റ്റ്‌ : പേര്‍സണല്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് 

ഒഴിവുകള്‍ : 84 (EWS-08, UR-36, OBC-22, SC-12, ST-06) including PwD(OH-02, VH-02)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് പ്ലസ്‌ടു
 • സ്റ്റെനോഗ്രാഫി യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 18/21

പോസ്റ്റ്‌ : ഫാര്‍മസിസിറ്റ്  (ആയൂര്‍വേദ)

ഒഴിവുകള്‍ : 24 (EWS-03, UR-12, OBC-05, SC-03, ST-01) including PwD(OH-02)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് പത്താംക്ലാസ്
 • 02 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഉപ്വെയ്ഡ് / ഭേഷ്ജ കൽപ്പക് കോഴ്സിൽ പരിശീലനം ഒരു സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത സർക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നോപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 19/21

പോസ്റ്റ്‌ : ഫാര്‍മസിസിറ്റ്  (യൂനാനി)

ഒഴിവുകള്‍ : 14 (EWS-01, UR-05, OBC-04, SC-03, ST-01) including PwD(OH-01)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് പത്താം
 • ഡിപ്ലോമ ഇൻ യുനാനി ഫാർമസി 02 വർഷത്തിൽ കുറയാത്തത് സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർക്കാര്‍ സ്ഥാപന നിന്ന്
എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല
പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 20/21

പോസ്റ്റ്‌ : ഫാര്‍മസിസിറ്റ്  (ഹോമിയോപ്പതി)

ഒഴിവുകള്‍ : 44 (EWS-02, UR-19, OBC-12, Scro4, S")7) including PwD(OH-04

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • സയൻസ് വിഷയത്തിൽ 10 + 2.
 • ഡിപ്ലോമ ഇൻ  ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി (02 വർഷത്തിൽ കുറയാത്തത്)

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 21/21

പോസ്റ്റ്‌ : അസിസ്ടന്റ്റ് ഡയറക്ടര്‍

ഒഴിവുകള്‍ : 03 (UR-03) including PwD(OH-01)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 22/21

പോസ്റ്റ്‌ : അസിസ്ടന്റ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് -2

ഒഴിവുകള്‍ : 28 (EWS-02,UR-13,OBC-07,SC-04, ST-02) including PwD(Autism-1, OH-1, VH-0)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ഏതെങ്കിലും ബോർഡ് / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി (പന്ത്രണ്ടാം പാസ്) കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കും 06 മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്പ്ലിക്കേഷന്‍ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സും അംഗീകൃത സർക്കാർ / സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.
അല്ലെങ്കില്‍
 • അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദം കുറഞ്ഞത് 45 ശതമാനം മാർക്കോടെ

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ലപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 23/21

പോസ്റ്റ്‌ : ജൂനിയര്‍ സ്റെനോഗ്രാഫര്‍

ഒഴിവുകള്‍ : 13 (EWS-01,UR-8,OBC-03,SC-01) including PwD(PH(HH-1), PH(VH-1)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത ഏതെങ്കിലും ബോർഡ് / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി (പന്ത്രണ്ടാം പാസ്) ഒരു വിഷയമായി ഇംഗ്ലീഷ്. പഠിച്ചിരിക്കണം
 • (i) ഡിക്റ്റേഷൻ: 10 മിനിറ്റ് @ 80 W.P.M. (ഇംഗ്ലീഷ്)
 • (ii) ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: 50 മിനിറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല


പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 24/21

പോസ്റ്റ്‌ : ജൂനിയര്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍)

ഒഴിവുകള്‍ : 31(EWS-08,OBC-15,ST-08) including PwD (OH-02)

പ്രായപരിധി : 18-30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ
അല്ലെങ്കില്‍
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ
 • 2 വർഷം കേന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 25/21

പോസ്റ്റ്‌ : സയന്റിഫിക് അസിസ്ടന്റ്റ് ബയോളജി

ഒഴിവുകള്‍ : 06 (EWS-1, UR-1, OBC-3, SC-1, ST-0)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജനിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽസോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി ഉള്ള മോളിക്കുലാര്‍  ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഇവയിലെതിലെങ്കിലും ബി.എസ്.സി ലെവൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ]ഒരു അംഗീകൃത ശാസ്ത്രീയ ലബോറട്ടറിയിൽ ജോലി പരിചയംപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 26/21

പോസ്റ്റ്‌ : സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ഒഴിവുകള്‍ : 09 (UR-06,OBC-02,SC-01) including Ex-Serviceman -01)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • പത്താംക്ലാസ് പാസ്‌
 • ഫിസിക്കല്‍ : Height: 170 cm, Chest: 81x85 cm (81 cm normal and 85 cm inflated) (Relaxable in case of Ex-Servicemen.)

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 27/21

പോസ്റ്റ്‌ : അസിസ്ടന്റ്റ് ഫോര്‍മാന്‍

ഒഴിവുകള്‍ : 158 (EWS-15,UR-64, OBC43,SC-23,ST-13) including PwD(PH(HH-4), PH(OH)

പ്രായപരിധി : 18-35

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുവർഷമോ ഡിപ്ലോമ ആവശ്യമാണ്  മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പും പരിശീലനവും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയംപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 28/21

പോസ്റ്റ്‌ : കാര്‍പ്പെന്റര്‍ - 2nd ക്ലാസ്

ഒഴിവുകള്‍ : 04 (EWS-00, UR-02, OBC-01, SC-0, ST-01) including PwD/PH(OH-1)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • I.T.I- ൽ നിന്നുള്ള Carpntary സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

എക്സ്പീരിയന്‍സ് :  2 വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയംപോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 29/21

പോസ്റ്റ്‌ : അസിസ്ടന്റ്റ് ഫില്‍ട്ടര്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ഒഴിവുകള്‍ : 11 (EWS-01,UR-05,OBC-03,SC-01,ST-01) (inclucling Ex-Serviceman-01)

പ്രായപരിധി : 18-27

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • പത്താംക്ലാസ്

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ഫിൽട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 30/21

പോസ്റ്റ്‌ : പ്രോഗ്രാമര്‍

ഒഴിവുകള്‍ :05 ( EWS-00, U R-04,O BC-01, SC-0,ST-0)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം .
 • ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ജോലികളില്‍ മണിക്കൂറിൽ 8000 കീ ഡിപ്രഷനിൽ കുറയാത്ത വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

എക്സ്പീരിയന്‍സ് : ആവശ്യമില്ല
പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 31/21

പോസ്റ്റ്‌ : Trained Graduate Teacher (Deof & Dumb)

ഒഴിവുകള്‍ :19 (EWS-02, UR-08, OBC-05, SC-03, ST-01) including PwD-1)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബി.എഡ് ബിരുദം. (ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം)
 അല്ലെങ്കിൽ
 • ബി.എഡ്. (ജനറല്‍)
 • അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ല്‍ നിന്ന്   ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 1 വര്‍ഷ ഡിപ്ലോമ
 അല്ലെങ്കിൽ
 •  ബി.എഡ്. (ജനറൽ) വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 
 അല്ലെങ്കിൽ
 • ബി.എഡ്. (ജനറൽ) ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം (പി‌ജി‌പി‌ഡി) അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍  നിന്ന്  സ്പെഷ്യൽ ബിരുദാനന്തര പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമയോടെ 
 അല്ലെങ്കിൽ
 • ബി.എഡ്. പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസവും ബിരുദാനന്തര പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും
 • അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം (പി‌ജി‌പി‌സി)
 അല്ലെങ്കിൽ
 • അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബധിരരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സീനിയർ ഡിപ്ലോമ.

പോസ്റ്റ്‌ കോഡ് : 32/21

പോസ്റ്റ്‌ : SPECIAL EDUCATOR (Primary)

ഒഴിവുകള്‍ : 1126 (EWS-54, UR487, OBC-328, SC-164, ST-93) including PwD(PH(VH-22), PH(OH-23)

പ്രായപരിധി : 30

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :  

 • സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്  - പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് 
 •  2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം സ്പെഷ്യൽ പുനരധിവാസ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വൈകല്യത്തിന്റെ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ  റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യത
 • സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ  (CBSE അംഗീകരിച്ച സെന്‍ട്രല്‍ ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റില്‍ പാസ്‌)


കൂടുതല്‍ അറിയാനായി ഒഫീഷ്യല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക അതിനു ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക


കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍
OFFICIAL NOTIFICATIONഅപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി
APPLY NOW

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ