കേരള പി എസ് സി 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന 10th ലെവല്‍ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും Answerkey യും - അറിവുകള്‍
വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കൂ.. കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാവൂ...

കേരള പി എസ് സി 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന 10th ലെവല്‍ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും Answerkey യും

കേരള പി എസ് സി 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന 10th ലെവല്‍ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും Answerkey യും ആണ് ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് . 

 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ  2021 ഫെബ്രുവരി 20 ന് ആരംഭിച്ച പരീക്ഷ  നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി   പത്താം ലെവൽ പ്രിലിമിനറി   ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ നടക്കുകയുണ്ടായി. ,(  2021 ഫെബ്രുവരി 20, 25 ഫെബ്രുവരി 2021,6 മാർച്ച് 2021, 13 മാർച്ച് 2021. )  പത്താം ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ  Answer Key യുടെ സഹായത്തോടെ അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം. കേരള പി‌എസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ആന്‍സര്‍ കീയ്ക്കായി  അപേക്ഷകർക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് പരിശോധിക്കാം. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടന്ന തീയതിയും ചോദ്യപേപ്പര്‍ കോഡ്‌ ആന്‍സര്‍ കീ എന്നീ ക്രമത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.


 പ്രിലിമിനറി
എക്സാം തീയതി
ചോദ്യ പേപ്പര്‍  ആന്‍സര്‍ കീ 
20/02/2021 Question Paper - Code D
Click Here
Answer Key - Code D
Click Here
25/02/2021 Question Paper - Code C
Click Here
Answer Key - Code C
Click Here
06/03/2021 Question Paper - Code B
Click Here
Answer Key - Code B
Click Here
13/03/2021 Question Paper- Code A
Click Here
Answer Key - Code A
Click Here

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ