കേരള PSC - അറിവുകള്‍
വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കൂ.. കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാവൂ...

കേരള PSC

Quiz Application

കേരള PSC എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അറിവുകള്‍.കോം ന്‍റെ Online Mock Test ല്‍ പങ്കെടുക്കാനായി ഈ Window ഉപയോഗിക്കാം.


10th Level Exams

MOCK TEST 1

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage: